HISTORISKE KORT OVER SLESVIG-HOLSTEN

HISTORIEN I HOVEDTRÆK

Det oprindelige Sønderjylland blev i middelalderen til Hertugdømmet Slesvig, som indtil 1864 var et dansk len inden for det danske monarki (personalunion). Efter den 2. Slesvigske Krig blev Sles-vig sammen med Holsten indlemmet i Preussen, og cirka 200.000 dansksindede i Slesvig kom under tysk herredømme.

I tiden før 1920 blev navnet Sydslesvig især brugt om den sydligste tredjedel af Slesvig, hvor der ikke mere blev talt dansk. Området omkring Flensborg, Nibøl og Bredsted, hvor man mere eller mindre stadig talte dansk, blev kaldt Mellemslesvig. Området med dansk flertal nord for den se-nere grænse (ofte inklusiv Flensborg) blev kaldt Nordslesvig.

Efter afstemningen og grænsedragningen ved genforeningen i 1920 kom Nordslesvig til Danmark, mens Sydslesvig blev ved Tyskland. Der opstod et stort tysk mindretal nord for grænsen og et lille dansk mindretal syd for grænsen. Efter afslutningen af 2. verdenskrig i 1945 fik det danske mindretal i Sydslesvig stor tilslutning samtidig med en enorm tilstrømning af flygtninge fra de tyske østområder. Den danske regering, Folketinget og den britiske besættelsesmagt afviste dog en eventuel genforening med Danmark. De danske sydslesvigere og de nationale frisere ønskede som minimum en adskillelse af Sydslesvig fra Holsten, som heller ikke blev realiseret. Kommunalvalget i 1946 viste dansk flertal blandt den hjemmehørende befolkning, men efter nogle år mistede min-dretallet igen en del af tilslutningen. Efter nogle år med national uro og repressalier enedes den den danske og tyske regering i 1955 om København-Bonn-erklæringerne, som sikrede stabile til-stande for mindretallene i grænselandet.

I dag gælder nogle enkelte bestemmelser i Jyske Lov stadig i Sydslesvig (og på Femern), men ikke i Holsten.

Kilde: Wikipedia

Slesvig-Holsten eller på tysk Schleswig-Holstein er den nordligste tyske delstat og grænser op til Danmark i nord, Nordsøen i vest, Østersøen og Mecklenburg-Vorpommern i øst, samt Nedersaksen og Hamborg i syd. Historisk omfattede Slesvig-Holsten også Nordslesvig (det tidligere Sønderjyllands Amt). I dag har delstaten et areal på 15.776 km², og 2,8 (2005) millioner indbyggere. I delstaten bor et dansk og et frisisk mindretal.

KORT

Scroll for kort hvoraf nogle kan forstørres ved at føre musepilen henover kortene og taste venstre mu-setast.

For historiske Slesvigkort i øvrigt se http://slesvignavne.dk/historiskekort.html

Se desuden http://www.fortress-scandinavia.dk/Slesvigske-krige/Optraek.htm

og den svenske http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/skandinavien/slesvig-holstein.htm

Dags dato kort

Sydslesvig (1953)

Sønderjylland (1912, 1918)

Slesvig-Holsten

Oversigtskort over Sønderjylland

Bundesland Slesivig-Holsten d.d.